Een ogenblik geduld a.u.b.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sed semper sem, sit amet volutpat nunc. Nunc pellentesque diam eget ex congue, vel egestas massa mattis.

Begrippen

Op deze pagina staat een beknopte uitleg van alle begrippen die gehanteerd worden binnen het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK.

Werkgelegenheid

Aantal werknemers (aantallen, jaarcijfers)

Het aantal werknemers (in Zorg en WJK, een bepaalde branche of een regio) dat op 31 december van het jaar werkzaam was

FTE

Een arbeidsplaats met een volledige (36-urige) werkweek.

Aantal FTE (aantallen, jaarcijfers)

Het totaal aantal FTE op 31 december van het jaar (in Zorg en WJK, een bepaalde branche of een regio).

Werkgelegenheid (werknemers, per kwartaal)

Het aantal werknemers (in Zorg en WJK, een bepaalde branche of een regio) dat op de laatste dag van het kwartaal werkzaam was.

Werkgelegenheid (fte, per kwartaal)

Het totaal aantal FTE op de laatste dag van het kwartaal (in Zorg en WJK, een bepaalde branche of een regio).

Aantal werknemers naar functie

Aantal werknemers in een bepaalde functiecategorie op 31 december van elk jaar.

Aantal werknemers naar kwalificatie

Aantal werknemers naar hoogst behaalde kwalificatie, op 31 december van een jaar.

Aandeel werknemers naar functie

Aandeel werknemers in een bepaalde functiecategorie van het totaal aantal werknemers in een bepaalde branche (peildatum 31 december van elk jaar).

Aandeel werknemers naar kwalificatie

Aandeel werknemers naar hoogst behaalde kwalificatie, op 31 december van een jaar.

Aantal FTE naar functie

Het aantal FTE op 31 december van een bepaald jaar, naar 5 functie categorieën.

Aantal FTE naar kwalificatie

Het aantal FTE op 31 december van een bepaald jaar, naar 8 of 19 kwalificaties (werknemers zijn ingedeeld naar hoogst behaalde kwalificatie).

Aantal werknemers (indexcijfers, kwartalen)

Het totaal aantal werknemers (in Zorg en WJK, een bepaalde branche of een regio) op de laatste dag van het kwartaal, als indexcijfer t.o.v. het eerst getoonde kwartaal.

Aantal FTE (indexcijfers, kwartalen)

Het totaal aantal FTE op de laatste dag van het kwartaal (in Zorg en WJK, een bepaalde branche of een regio), als indexcijfer t.o.v. het eerst getoonde kwartaal.

Ontwikkeling werkgelegenheid WJK (indexcijfers, kwartalen)

Het totaal aantal werknemers van een WJK-branche op de laatste dag van het kwartaal, als indexcijfer t.o.v. eerste getoonde kwartaal.

Ontwikkeling werkgelegenheid Zorg (indexcijfers, kwartalen)

Het totaal aantal werknemers van een Zorgbranche op de laatste dag van het kwartaal, als indexcijfer t.o.v. het eerst getoonde kwartaal.

Deeltijdfactor

Gemiddeld aantal contracturen van werknemers in Zorg en WJK gedeeld door het aantal contracturen van een volwaardige werkweek.

Beslag Zorg en WJK op arbeidsmarkt

Percentage van het totaal aantal werknemers in een regio, dat op 31 december van een jaar in Zorg en WJK werkzaam was.

Niet werkende werkzoekenden

Alle personen van 15-64 jaar zonder betaald werk (of met werk van minder dan 12 uur per week) die bij het UWV staan ingeschreven en die bij inschrijving hebben aangegeven een baan te zoeken van tenminste 12 uur per week (ongeacht of men hiervoor beschikbaar is).

Niet werkende werkzoekenden (percentage van de beroepsbevolking)

Het totaal aantal personen van 15-64 jaar zonder betaald werk, dat bij UWV staat ingeschreven voor een baan van minimaal 12 uur per week, uitgedrukt als aandeel van de beroepsbevolking in de regio.

Personeelskenmerken

Gemiddelde leeftijd

Gemiddelde leeftijd van werknemers, afgerond op één cijfer achter de komma.

Leeftijdsverdeling

Percentage werknemers op 31 december van een jaar dat jonger is dan 35 jaar; 35 tot 55 jaar; 55 jaar of ouder.

Aandeel man en vrouw

Percentage mannelijke en vrouwelijke werknemers op 31 december van een jaar.

Aandeel vrouwen

Percentage vrouwelijke werknemers van het totale aantal werknemers (peildatum 31 december van een jaar).

Aandeel mannen

Percentage mannelijke werknemers van het totale aantal werknemers (peildatum 31 december van een jaar).

Aandeel werknemers jonger dan 35 jaar

Percentage werknemers dat jonger is dan 35 jaar, van het totale aantal werknemers.

Aandeel werknemers jonger dan 55 jaar

Percentage werknemers dat jonger is dan 55 jaar, van het totale aantal werknemers.

Aandeel werknemers van 35 jaar of ouder

Percentage werknemers dat 35 jaar of ouder is, van het totale aantal werknemers.

Aandeel werknemers van 55 jaar of ouder

Percentage werknemers dat 55 jaar of ouder is, van het totale aantal werknemers.

Herkomst van werknemers

Percentage werknemers dat in een bepaald land is geboren, of waarvan één of beide ouders in dat land is geboren, van het totaal aantal werknemers.

Aandeel allochtoon

Percentage werknemers dat niet in Nederland is geboren of waarvan één of beide ouders niet in Nederland is geboren, van het totale aantal werknemers.

Aandeel autochtoon

Percentage werknemers dat in Nederland is geboren en waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren, van het totaal aantal werknemers.

Aandeel eerste generatie allochtoon

Percentage werknemers dat niet in Nederland is geboren, van het totaal aantal werknemers.

Aandeel tweede generatie allochtoon, beide ouders uit buitenland

Percentage werknemers dat in Nederland is geboren en waarvan beide ouders niet in Nederland zijn geboren, van het totaal aantal werknemers.

Aandeel tweede generatie allochtoon, een ouder uit buitenland

Percentage werknemers dat in Nederland is geboren en waarvan één van beide ouders niet in Nederland is geboren, van het totaal aantal werknemers.

Aandeel Antilliaans

Percentage werknemers dat op de Nederlandse Antillen is geboren of waarvan één of beide ouders op de Nederlandse Antillen is geboren, van het totale aantal werknemers.

Aandeel Marokkaans

Percentage werknemers dat in Marokko is geboren of waarvan één of beide ouders in Marokko is geboren, van het totaal aantal werknemers.

Aandeel overig niet-westers

Percentage werknemers dat in een niet-westers land (niet zijnde één van de genoemde categorieën) is geboren of waarvan één of beide ouders in een niet-westers land (niet zijnde één van de genoemde categorieën) is geboren, van het totale aantal werknemers.

Aandeel overig westers

Percentage werknemers dat in een westers land (niet zijnde Nederland) is geboren of waarvan één of beide ouders in een westers land (niet zijnde Nederland) is geboren, van het totaal aantal werknemers.

Aandeel Surinaams

Percentage werknemers dat in Suriname is geboren of waarvan één of beide ouders in Suriname is geboren, van het totaal aantal werknemers.

Aandeel Turks

Percentage werknemers dat in Turkije is geboren of waarvan één of beide ouders in Turkije is geboren, van het totaal aantal werknemers.

Aandeel zelfstandigen Zorg en WJK

Percentage personen dat op enig moment in een jaar geregistreerd staat als zelfstandige en gewerkt heeft in Zorg en WJK, ten opzichte van het totale aantal werknemers in Zorg en WJK in een regio.

Aandeel zelfstandigen gehele economie

Het aantal personen dat op enig moment in een jaar geregistreerd staat als zelfstandige en gewerkt heeft in een regio, ten opzichte van het aantal werknemers in die regio.

Mobiliteit

Netto verloop - Zorg en WJK

Het gemiddelde percentage werknemers over een periode van drie jaar, dat uitstroomt naar een baan buiten de sector Zorg en WJK of uitstroomt naar een uitkering, onderwijs of inactiviteit.

Netto verloop - branches

Het gemiddelde percentage werknemers over een periode van drie jaar, dat uitstroomt naar een baan buiten een bepaalde branche of uitstroomt naar een uitkering, onderwijs of inactiviteit.

Verloop personeel WJK (jaarcijfers)

Percentage werknemers dat op 31 december van een bepaald jaar werkzaam was bij een bepaalde werkgever in een branche in WJK, en op 31 december van het daar op volgende jaar niet meer bij die werkgever werkzaam was.

Verloop personeel zorg (jaarcijfers)

Percentage werknemers dat op 31 december van een bepaald jaar werkzaam was bij een bepaalde werkgever in een bepaalde zorgbranche, en op 31 december van het daar op volgende jaar niet meer bij die werkgever werkzaam was.

Instroom werknemers (per kwartaal)

Het aantal werknemers dat in een bepaald kwartaal is ingestroomd in een baan in Zorg en WJK of een bepaalde branche.

Uitstroom werknemers (per kwartaal)

Het aantal werknemers dat in een bepaald kwartaal is uitgestroomd uit een baan in Zorg en WJK of een bepaalde branche.

Saldo werknemers (per kwartaal)

Het aantal werknemers dat in een baan in een bepaald kwartaal is ingestroomd, minus de uitstroom van werknemers in een baan in datzelfde kwartaal (in Zorg en WJK of een bepaalde branche).

Instroom FTE (per kwartaal)

Het aantal FTE van werknemers die in een bepaald kwartaal zijn ingestroomd in een baan in Zorg en WJK of een bepaalde branche.

Uitstroom FTE (per kwartaal)

Het aantal FTE van werknemers die in een bepaald kwartaal zijn uitgestroomd uit een baan in Zorg en WJK of een bepaalde branche.

Saldo FTE (per kwartaal)

Het aantal FTE van werknemers die in een bepaald kwartaal zijn ingestoomd in een baan, minus het aantal FTE van werknemers die in hetzelfde kwartaal zijn uitgestroomd uit een baan (in Zorg en WJK of een bepaalde branche).

Mobiliteit - Inactief (jaarcijfers)

Percentage werknemers dat op 31 december van een bepaald jaar werkzaam was in een bepaalde branche, en op 31 december van het daar op volgende jaar niet meer actief was op de arbeidsmarkt.

Mobiliteit - Intra-branche (jaarcijfers)

Percentage werknemers dat op 31 december van een bepaald jaar werkzaam was in een bepaalde branche, en op 31 december van het daar op volgende jaar bij een andere werkgever binnen die branche werkzaam was.

Mobiliteit - Overige branches (jaarcijfers)

Percentage werknemers dat op 31 december van een bepaald jaar werkzaam was in een bepaalde branche, en op 31 december van het daar op volgende jaar in een andere branche binnen Zorg en WJK werkzaam was.

Mobiliteit - Overige sectoren (jaarcijfers)

Percentage werknemers dat op 31 december van een bepaald jaar werkzaam was in een bepaalde branche, en op 31 december van het daar op volgende jaar in branche buiten Zorg en WJK werkzaam was.

Mobiliteit - Totaal (jaarcijfers)

Percentage werknemers dat op 31 december van een bepaald jaar werkzaam was bij een bepaalde werkgever in een bepaalde branche, en op 31 december van het daar op volgende jaar niet meer bij die werkgever werkzaam was.

Mobiliteit - Uitkeringen (jaarcijfers)

Percentage werknemers dat op 31 december van een bepaald jaar werkzaam was in een bepaalde branche, en op 31 december van het daar op volgende jaar een uitkering genoot.

Herkomst instroom - Binnen branche (kwartaalcijfers)

Het aantal ingestroomde werknemers dat afkomstig is uit een baan in dezelfde branche, als aandeel in de totale instroom van werknemers in een branche in een bepaald kwartaal

Herkomst instroom - Binnen Zorg en Welzijn (kwartaalcijfers)

Het aantal ingestroomde werknemers dat afkomstig is uit een baan in Zorg en WJK (niet zijnde een baan in dezelfde branche), als aandeel in de totale instroom van werknemers in een branche in een bepaald kwartaal

Herkomst instroom - Buiten Zorg en Welzijn (kwartaalcijfers)

Het aantal ingestroomde werknemers dat afkomstig is van buiten Zorg en WJK (baan, WW, bijstand, schoolverlater) en niet eerder in Zorg of WJK heeft gewerkt, als aandeel in de totale instroom van werknemers in een branche in een bepaald kwartaal

Herkomst instroom - Herintreder (kwartaalcijfers)

Het aantal werknemers dat in een kwartaal is gaan werken bij een werkgever in een bepaalde branche, na een periode van 1 jaar niet in Zorg en WJK te hebben gewerkt terwijl men in de periode daarvoor wel werkzaam was in Zorg en WJK.

Herkomst instroom - Overig (kwartaalcijfers)

Het aantal ingestroomde werknemers dat afkomstig is uit een situatie van arbeidsongeschiktheid en niet eerder in Zorg of WJK heeft gewerkt, als aandeel in de totale instroom van werknemers in een branche in een bepaald kwartaal

Herkomst instroom - Totaal (kwartaalcijfers)

Percentage werknemers dat in een periode van 4 kwartalen is gaan werken bij werkgevers in een bepaalde branche.

Vertrekrichting - Binnen branche (kwartaalcijfers)

Het aantal uitgestroomde werknemers dat naar een baan in dezelfde branche gaat, als aandeel in de totale uitstroom van werknemers uit een branche in een bepaald kwartaal

Vertrekrichting - Binnen Zorg en Welzijn (kwartaalcijfers)

Het aantal uitgestroomde werknemers dat naar een baan elders in Zorg en WJK gaat (niet zijnde een baan in dezelfde branche), als aandeel in de totale uitstroom van werknemers uit een branche in een bepaald kwartaal

Vertrekrichting - Buiten Zorg en Welzijn (kwartaalcijfers)

Het aantal uitgestroomde werknemers dat naar een situatie buiten Zorg en WJK gaat (baan, WW, bijstand, scholing), als aandeel in de totale uitstroom van werknemers uit een branche in een bepaald kwartaal

Vertrekrichting - Overig (kwartaalcijfers)

Het aantal uitgestroomde werknemers dat arbeidsongeschiktheid is geworden of is overleden, als aandeel in de totale uitstroom van werknemers uit een branche in een bepaald kwartaal

Vertrekrichting - Pensioen (kwartaalcijfers)

Het aantal uitgestroomde werknemers dat met pensioen gaat, als aandeel in de totale uitstroom van werknemers uit een branche in een bepaald kwartaal

Vertrekrichting - Totaal (kwartaalcijfers)

Percentage werknemers dat in een periode van 4 kwartalen is vertrokken bij werkgevers in een bepaalde branche.

Pendelsaldo

Inkomende pendel minus uitgaande pendel van werknemers in Zorg en WJK in een regio, als aandeel van het totaal aantal werknemers in Zorg en WJK in die regio

Inkomende binnenlandse pendel - Gehele economie

Het aantal personen dat in een bepaald gebied komt werken, maar woonachtig is in een ander gebied binnen Nederland,als aandeel van het totaal aantal werknemers in de ontvangende regio.

Inkomende binnenlandse pendel - Zorg en WJK

Het aantal personen dat in een bepaald gebied komt werken in Zorg en WJK, maar woonachtig is in een ander gebied binnen Nederland, als aandeel van het totaal aantal werknemers in Zorg en WJK in de ontvangende regio. Dit wordt alleen berekend voor de regio’s waarvoor regionalisering heeft plaatsgevonden o.b.v. werkgevers.

Uitgaande binnenlandse pendel - Zorg en WJK

Het aantal personen dat in een bepaald gebied binnen Nederland woont maar werkt in Zorg en WJK in een ander gebied binnen Nederland, als aandeel van het totaal aantal werknemers in Zorg en WJK van de regio waarin men woont. Dit wordt alleen berekend voor de regio’s waarvoor regionalisering heeft plaatsgevonden o.b.v. werkgevers.

Werkbeleving

Aandeel (zeer) tevreden

Percentage werknemers dat aangeeft tevreden of zeer tevreden te zijn met hun werk.

Algemene tevredenheid (3 klassen)

Percentage werknemers dat aangeeft tevreden of zeer tevreden; deels tevreden en deels ontevreden; ontevreden of zeer ontevreden te zijn met hun werk te zijn.

Algemene tevredenheid (5 klassen)

Percentage werknemers dat aangeeft tevreden, zeer tevreden, deels tevreden en deels ontevreden, ontevreden of zeer ontevreden te zijn met hun werk te zijn.

Indicatoren algemene tevredenheid

Gemiddelde score op een schaal van 1 tot 5, op 5 aspecten die van invloed zijn op de tevredenheid met het werk.

Algemene werkbeleving

Gemiddelde score op een schaal van 1 tot 5, op het aspect algemene werkbeleving.

Binding met de organisatie

Gemiddelde score op een schaal van 1 tot 5, op het aspect binding met de organisatie.

Ervaren mate van zelfstandigheid in het werk

Gemiddelde score op een schaal van 1 tot 5, op het aspect ervaren mate van zelfstandigheid in het werk.

Ervaren waardering van leidinggevende

Gemiddelde score op een schaal van 1 tot 5, op het aspect ervaren waardering leidinggevende.

Inhoud en omstandigheden van het werk

Gemiddelde score op een schaal van 1 tot 5, op het aspect inhoud en omstandigheden van het werk.

Ervaren werkdruk

Gemiddelde score op een schaal van 1 tot 5, op het aspect werkdruk.

Vertrekgeneigdheid: op zoek naar andere baan

Percentage werknemers in Zorg en WJK dat aangeeft op zoek te zijn naar een andere baan.

Mate van actie om andere baan te vinden

Aantal werknemers dat op zoek is naar een andere baan en aangeeft veel of heel veel actie te hebben ondernomen om een andere baan te vinden.

Onderwijs

Instroom

Aantal personen per opleiding, dat op peildatum 1 oktober van een jaar staat ingeschreven voor een opleiding bij een onderwijsinstelling van het bekostigd onderwijs en in het jaar daarvoor niet stond ingeschreven voor deze opleiding.

Deelnemers

Het aantal personen dat voor een bepaalde opleiding staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling van het bekostigd onderwijs, op peildatum 1 oktober per jaar.

Geslaagden

Het aantal behaalde diploma’s bij een onderwijsinstelling in een diplomajaar, dat loopt van oktober t/m september.

Onderwijs gediplomeerden, groeicijfers

Procentuele toe- of afname van het aantal gediplomeerden van een opleiding bij een onderwijsinstelling van het bekostigd onderwijs, t.o.v. jaar X.

Onderwijs instroom, groeicijfers

Procentuele toe- of afname van de instroom in een opleiding bij een onderwijsinstelling van het bekostigd onderwijs, t.o.v. jaar X.

Studierendement

Percentage van de instroom in een kwalificatie in jaar t, dat binnen de duur van de opleiding plus één jaar (nominaal+1) het bijbehorende diploma behaald bij een onderwijsinstelling van het bekostigd onderwijs.

Sectorrendement

Percentage gediplomeerden (met een behaalde kwalificatie Zorg & WJK) in studiejaar t dat in jaar t+1 werkzaam is in de sector Zorg & WJK.

Uitstroom t.o.v. zittend personeel

Aantal gediplomeerden van een Zorg- of WJK opleiding, t.o.v. het aantal werknemers in Zorg en WJK in een regio.

SAW 3

Oud agogisch niveau 3, pedagogisch werker niveau 3, medewerker maatschappelijke zorg niveau 3.

SAW 4

Oud agogisch niveau 4, pedagogisch werker niveau 4, medewerker maatschappelijke zorg niveau 4.

Verzuim

Verzuim (Zorg & WJK, Alle economische sectoren)

Het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode. Bedrijven mogen het percentage ziekteverzuim zowel berekenen op basis van kalenderdagen als op basis van werkdagen. Aangenomen wordt dat deze twee wijzen van berekening tot gemiddeld dezelfde ziekteverzuimpercentages leiden. (Bron: CBS Statline).

Verzuim (Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg, Verpleging, verzorging en thuiszorg)

Van alle werknemers wordt elke ziektedag in de periode vermenigvuldigd met de bij die dag behorende parttimefactor en de arbeidsongeschiktheidsfactor, waarna deze worden opgeteld. Van alle werknemers (ziek en niet ziek) wordt elke dienstverbanddag in de periode vermenigvuldigd met de bij die dag behorende parttimefactor, waarna deze worden opgeteld. Het totaal aantal ziektedagen wordt gedeeld door het totaal aantal dienstverbanddagen en vermenigvuldigd met 100%. (Bron: Vernet).

Verzuim (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg, Kinderopvang)

Het ziekteverzuimpercentage is gedefinieerd als het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode, inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. (Bron: FCB).

Verzuim (Huisartsen en gezondheidscentra)

Bron: Zorg van de Zaak.

Beroepsbevolking en participatie

Bevolking

Omvang van de bevolking van een regio, op 1 januari van een jaar

Bevolking 5 jaarsklassen

Omvang van de bevolking van een regio per leeftijdsklasse, op 1 januari van een jaar

Potentiele beroepsbevolking

Alle personen in een regio van 15 tot 75 jaar, op 1 januari van een jaar. De gegevens vóór 2016 gaan over alle personen in een regio van 15 tot 65 jaar.

Beroepsbevolking

Jaargemiddelde van de som van de werkzame beroepsbevolking en de werkloze beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking bestaat uit personen (= bevolking 15 tot 75 jaar) die ten minste 12 uur per week betaald werken of werk hebben aanvaard. De werkloze beroepsbevolking bestaat uit personen (= bevolking 15 tot 75 jaar) die geen betaald werk hebben (of minder dan 12 uur per week) en die aangeven meer dan 12 uur per week te willen werken, daarvoor op korte termijn beschikbaar zijn en de afgelopen vier weken actief naar werk hebben gezocht. De gegevens vóór 2016 gaan over de bevolkingsgroep 15 tot 65 jaar en over de werkeloze beroepsbevolking 15 tot 65 jaar. .

Leeftijd

Aantal personen van de beroepsbevolking in een bepaalde leeftijdsklasse. De beroepsbevolking is het jaargemiddelde van de werkzame en werkloze beroepsbevolking in een regio

Geslacht

Aantal personen van de beroepsbevolking in een bepaalde leeftijdsklasse, gesplitst naar man en vrouw. De beroepsbevolking is het jaargemiddelde van de werkzame en werkloze beroepsbevolking in een regio

(Bruto) Arbeidsparticipatie

Het aandeel van de werkzame én werkloze beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking (= bevolking 15 tot 75 jaar).De gegevens vóór 2016 gaan over het aandeel van de werkzame én werkloze beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking 15 tot 65 jaar.