Een ogenblik geduld a.u.b.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sed semper sem, sit amet volutpat nunc. Nunc pellentesque diam eget ex congue, vel egestas massa mattis.

Methodiek

Werkgelegenheid

De basis voor veel data die wordt opgeleverd door het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK is CBS microdata. Deze data komt momenteel pas na ca. 2 jaren beschikbaar. Begin 2016 zijn dus de data van 2013 beschikbaar gesteld. Deze data wordt op dit moment verwerkt door het consortium.

In juni 2015 is de branche-indeling die gehanteerd wordt aangepast aan de nieuwe indeling van het CBS. Dat is met terugwerkende kracht gedaan, zodat er sprake is van een consistente reeks. De gegevens wijken daarom af van eerder gepubliceerde reeksen. Een aanvraag tot inzicht in de branche indeling die gehanteerd wordt kan gedaan worden door een bericht te sturen via "contact" rechts bovenin het scherm.  

Een deel van de data die het onderzoeksprogramma genereert is regionale data. Hiervoor wordt de landelijke data 'geregionaliseerd'. Voor de werkgelegenheidsdata gebeurt dit op basis van woonplaats werknemer (Geestelijke gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg, VV&T, Jeugdzorg en Kinderopvang) of standplaats werkgever (Ziekenhuizen, Huisartsenzorg en gezondheidscentra, WMD, overige zorg, overige sectoren en mensen die in het buitenland wonen maar in Nederland werken). De onderwijsdata wordt 'geregionaliseerd' op basis van de woonplaats van leerlingen.

 

Aantal werknemers (aantallen, jaarcijfers)

Landelijk: De gegevens over aantal werknemers zijn gebaseerd op de SSB van het CBS. Omdat deze data ca. 2 jaar achterlopen op de actualiteit, worden de landelijke CBS gegevens geactualiseerd m.b.v. PGGM/ABP gegevens door de procentuele groei van de PGGM-data / ABP-data te projecteren op de CBS data. Uitzondering is de branche academische ziekenhuizen; hier vindt een extrapolatie plaats op basis van de jaarverslagen UMC's. Er is alleen gekeken naar arbeidsovereenkomsten werknemer-werkgever. Zelfstandigen worden dus niet meegeteld.

Regionaal: De gegevens over aantal werknemers per regio zijn ook gebaseerd op de SSB van het CBS. Per branche is besloten of de regionalisering op basis van standplaats werkgever of woonplaats werknemer gebeurt. Mensen die niet in Nederland wonen worden ingedeeld aan de hand van de standplaats van hun werkgever. Omdat de CBS data ca. 2 jaar achterlopen op de actualiteit, worden deze gegevens geactualiseerd. Voor de extrapolatie wordt aangesloten bij de landelijke methodiek. Voor de Kinderopvang wordt een uitzondering gemaakt. Daarvoor wordt de data van FCB gebruikt als belangrijkste bron. Er is alleen gekeken naar arbeidsovereenkomsten werknemer-werkgever. Zelfstandigen worden dus niet meegeteld.

Werkgelegenheid (werknemers, per kwartaal)

Deze data zijn gebaseerd op gegevens van PGGM. Vanwege definitieverschillen en verschillen in indelingen komen de PGGM-data en de CBS-data niet geheel overeen. De PGGM-data zijn daarom omgerekend naar dezelfde orde van grootte als de CBS-aantallen. De landelijke jaarcijfers zoals die zijn gepubliceerd op de website zijn daarbij leidend. De peildatum van die jaarcijfers is 31 december. De PGGM-data van het vierde kwartaal hebben eveneens peildatum 31 december. De PGGM data van het vierde kwartaal zijn gelijkgesteld aan de landelijke jaarcijfers van het betreffende jaar. De data uit de voor-, tussen- en naliggende PGGM-kwartalen zijn daar vervolgens van afgeleid op basis van de ontwikkelingen die te zien zijn in de kwartaalreeks.

Aantal FTE (aantallen, jaarcijfers. Alleen landelijk)

De gegevens over aantal FTE zijn gebaseerd op de SSB van het CBS. Het aantal fte wordt berekend door de deeltijdfactor van werknemers om te rekenen naar totale aantallen FTE. Omdat de data ca. 2 jaar achterlopen op de actualiteit, worden de landelijke CBS gegevens geactualiseerd m.b.v. PGGM gegevens door de procentuele groei van de PGGM-data te projecteren op de CBS data. Uitzondering is de branche academische ziekenhuizen; hier vindt een extrapolatie plaats op basis van de jaarverslagen ziekenhuizen.

Werkgelegenheid (fte, per kwartaal)

Deze data zijn gebaseerd op gegevens van PGGM. Vanwege definitieverschillen en verschillen in indelingen komen de PGGM-data en de CBS-data niet geheel overeen. De PGGM-data zijn daarom omgerekend naar dezelfde orde van grootte als de CBS-aantallen. De landelijke jaarcijfers zoals die zijn gepubliceerd op de website zijn daarbij leidend. De peildatum van die jaarcijfers is 31 december. De PGGM-data van het vierde kwartaal hebben eveneens peildatum 31 december. De PGGM data van het vierde kwartaal zijn gelijkgesteld aan de landelijke jaarcijfers van het betreffende jaar. De data uit de voor-, tussen- en naliggende PGGM-kwartalen zijn daar vervolgens van afgeleid op basis van de ontwikkelingen die te zien zijn in de kwartaalreeks.

Aandeel werknemers naar functie (alleen landelijk)

De verdeling van het aantal werknemers naar functie (naar branche) zoals die uit de Werknemersenquete komt

Aantal werknemers naar functie (alleen landelijk)

De verdeling van het aantal werknemers naar functie (naar branche) zoals die uit de Werknemersenquete komt, wordt geprojecteerd op het totaal aantal werknemers (per branche)

Aantal werknemers naar kwalificatie

Landelijk: De verdeling van het aantal werknemers naar kwalificatie (naar branche) zoals die uit de Werknemersenquete komt, wordt geprojecteerd op het totaal aantal werknemers (per branche)

Regionaal: de verdeling van het aantal werknemers naar kwalificatie en branche zoals die uit de werknemersenquete komt, wordt geprojecteerd op het aantal werknemers in die branche in een regio om het aantal personen met een bepaalde kwalificatie in die branche in die regio te berekenen. Vervolgens wordt het aantal personen per kwalificatie in die regio opgeteld om te komen tot de totalen voor zorg en WJK.

Aandeel werknemers naar kwalificatie (alleen landelijk)

De verdeling van het aantal werknemers naar kwalificatie zoals die uit de Werknemersenquete komt

Aantal FTE naar functie (alleen landelijk)

De verdeling van het aantal fte naar kwalificatie (naar branche) zoals die uit de Werknemersenquête komt, wordt geprojecteerd op het totaal aantal fte per branche.

Aantal FTE naar kwalificatie (alleen landelijk)

De verdeling van het aantal fte naar kwalificatie (naar branche) zoals die uit de Werknemersenquête komt, wordt geprojecteerd op het totaal aantal fte per branche.

Aantal werknemers (indexcijfers, kwartalen. Alleen landelijk)

De werkgelegenheidscijfers van PGGM zijn indexcijfers; ze geven de ontwikkeling in de getoonde periode aan. Deze wordt berekend door het aantal werknemers in het betreffende kwartaal te delen door het aantal werknemers in het eerstegetoonde kwartaal. Het eerstgetoonde kwartaal heeft altijd een indexcijfer van 100.

Aantal FTE (indexcijfers, kwartalen. Alleen landelijk)

De werkgelegenheidscijfers van PGGM zijn indexcijfers; ze geven de ontwikkeling in de getoonde periode aan. Deze wordt berekend door het aantal werknemers in het betreffende kwartaal te delen door het aantal werknemers in het eerstegetoonde kwartaal. Het eerstgetoonde kwartaal heeft altijd een indexcijfer van 100.

Deeltijdfactor (alleen landelijk)

Het totaal aantal fte van werknemers in zorg en WJK gedeeld door het totaal aantal werknemers in zorg en WJK. .

Beslag Zorg en WJK op arbeidsmarkt (alleen regionaal)

Het aantal personen in een regio dat in Zorg en WJK werkt, gedeeld door het totaal aantal werkzame personen in een regio.

Niet werkende werkzoekenden

De gegevens over bij het UWV WERKbedrijf ingeschreven niet werkende werkzoekenden (NWW) worden rechtstreeks overgenomen van het UWV WERKbedrijf.

Niet werkende werkzoekenden (percentage van de beroepsbevolking)

Personen van 15-64 jaar zonder betaald werk, dat bij UWV staat ingeschreven voor een baan van minimaal 12 uur per week, ten opzichte van de beroepsbevolking in de regio

Personeelskenmerken

De basis voor veel data is CBS microdata. Deze data komt pas na ca. 2 jaren beschikbaar. Begin 2016 zijn dus de data van 2013 beschikbaar gesteld. Deze data wordt op dit moment verwerkt door het consortium.

In juni 2015 is de branche-indeling die gehanteerd wordt aangepast aan de nieuwe indeling van het CBS. Dat is met terugwerkende kracht gedaan, zodat er sprake is van een consistente reeks. De gegevens wijken daarom af van eerder gepubliceerde reeksen.

Gemiddelde leeftijd

Op basis van de leeftijd van alle werknemers van wie de leeftijd bekend is, wordt het gemiddelde berekend.

Leeftijdsverdeling

Op basis van de SSB wordt het aantal werknemers geteld per leeftijdscategorie. Dit aantal wordt gedeeld door het totaal aantal werknemers van wie de leeftijd bekend is.

Aandeel man en vrouw

Op basis van de SSB wordt het aantal werknemers geteld dat man dan wel vrouw is. Dit aantal wordt gedeeld door het totaal aantal werknemers van wie het geslacht bekend is.

Aandeel werknemers jonger dan 35 jaar

Op basis van de SSB wordt het aantal werknemers geteld dat minimaal 15 en maximaal 34 jaar is. Dit aantal wordt gedeeld door het totaal aantal werknemers van wie de leeftijd bekend is.

Aandeel werknemers jonger dan 55 jaar

Op basis van de SSB wordt het aantal werknemers geteld dat maximaal 54 jaar is. Dit aantal wordt gedeeld door het totaal aantal werknemers van wie de leeftijd bekend is.

Aandeel werknemers van 35 jaar of ouder

Op basis van de SSB wordt het aantal werknemers geteld dat 35 jaar of ouder is. Dit aantal wordt gedeeld door het totaal aantal werknemers van wie de leeftijd bekend is.

Aandeel werknemers van 55 jaar of ouder

Op basis van de SSB wordt het aantal werknemers geteld dat 55 jaar of ouder is. Dit aantal wordt gedeeld door het totaal aantal werknemers van wie de leeftijd bekend is.

Herkomst van werknemers (alleen landelijk)

Op basis van de SSB wordt het aantal werknemers per herkomstcategorie geteld. Dit aantal wordt gedeeld door het totaal aantal werknemers van wie bekend is of men tweede generatie allochtoon met één ouder uit buitenland is of niet.

Aandeel allochtoon

Op basis van de SSB wordt het aantal werknemers geteld dat allochtoon is. Dit aantal wordt gedeeld door het totaal aantal werknemers van wie bekend is of men allochtoon is of niet.

Aandeel autochtoon (alleen landelijk)

Op basis van de SSB wordt het aantal werknemers geteld dat autochtoon is. Dit aantal wordt gedeeld door het totaal aantal werknemers van wie bekend is of men autochtoon is of niet.

Aandeel eerste generatie allochtoon (alleen landelijk)

Op basis van de SSB wordt het aantal werknemers geteld dat eerste generatie allochtoon is. Dit aantal wordt gedeeld door het totaal aantal werknemers van wie bekend is of men eerste generatie allochtoon is of niet.

Aandeel tweede generatie allochtoon, beide ouders uit buitenland (alleen landelijk)

Op basis van de SSB wordt het aantal werknemers geteld dat tweede generatie allochtoon met beide ouders uit buitenland is. Dit aantal wordt gedeeld door het totaal aantal werknemers van wie bekend is of men tweede generatie allochtoonmet beide ouders uit buitenland is of niet.

Aandeel tweede generatie allochtoon, een ouder uit buitenland (alleen landelijk)

Op basis van de SSB wordt het aantal werknemers geteld dat tweede generatie allochtoon met één ouder uit buitenland is. Dit aantal wordt gedeeld door het totaal aantal werknemers van wie bekend is of men tweede generatie allochtoon met één ouder uit buitenland is of niet.

Aandeel Antilliaans (alleen landelijk)

Op basis van de SSB wordt het aantal werknemers geteld dat Antilliaans is. Dit aantal wordt gedeeld door het totaal aantal werknemers van wie bekend is of men Antilliaans is of niet.

Aandeel Marokkaans (alleen landelijk)

Op basis van de SSB wordt het aantal werknemers geteld dat Marokkaans is. Dit aantal wordt gedeeld door het totaal aantal werknemers van wie bekend is of men Marokkaans is of niet.

Aandeel overig niet-westers (alleen landelijk)

Op basis van de SSB wordt het aantal werknemers geteld dat overig niet-westers is. Dit aantal wordt gedeeld door het totaal aantal werknemers van wie bekend is of men overig niet-westers is of niet.

Aandeel overig westers (alleen landelijk)

Op basis van de SSB wordt het aantal werknemers geteld dat overig westers is. Dit aantal wordt gedeeld door het totaal aantal werknemers van wie bekend is of men overig westers is of niet.

Aandeel Surinaams (alleen landelijk)

Op basis van de SSB wordt het aantal werknemers geteld dat Surinaams is. Dit aantal wordt gedeeld door het totaal aantal werknemers van wie bekend is of men Surinaams is of niet.

Aandeel Turks (alleen landelijk)

Op basis van de SSB wordt het aantal werknemers geteld dat Turks is. Dit aantal wordt gedeeld door het totaal aantal werknemers van wie bekend is of men Turks is of niet.

Aandeel zelfstandigen Zorg en WJK (alleen regionaal)

Op basis van de SSB worden tellingen gemaakt van het aantal werknemers dat werk als zelfstandige heeft verricht in Zorg en WJK in een regio. Dit wordt vervolgens gedeeld door het totaal aantal werknemers in Zorg en WJK in een regio.

Aandeel zelfstandigen gehele economie(alleen regionaal)

Op basis van de SSB worden tellingen gemaakt van het aantal werknemers dat werk als zelfstandige heeft verricht. Dit wordt vervolgens gedeeld door het totaal aantal werknemers.

Mobiliteit

De basis voor veel data is CBS microdata. Deze data komt pas na ca. 2 jaren beschikbaar. Begin 2016 zijn dus de data van 2013 beschikbaar gesteld. Deze data wordt op dit moment verwerkt door het consortium.

In juni 2015 is de branche-indeling die gehanteerd wordt aangepast aan de nieuwe indeling van het CBS. Dat is met terugwerkende kracht gedaan, zodat er sprake is van een consistente reeks. De gegevens wijken daarom af van eerder gepubliceerde reeksen.

Instroom werknemers (per kwartaal)

Deze data zijn gebaseerd op gegevens van PGGM. Vanwege definitieverschillen en verschillen in indelingen komen de PGGM-data en de CBS-data niet geheel overeen. De PGGM-data zijn daarom omgerekend naar dezelfde orde van grootte als de CBS-aantallen. Hiervoor is gekeken wat het aandeel van de instroom en de uitstroom van werknemers per kwartaal is in de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Door deze aandelen te projecteren op de kwartaalreeks van de werkgelegenheid (zie onder het kopje Werkgelegenheid: werknemers, per kwartaal) is de omvang van de in- en uitstroom per kwartaal berekend.

Uitstroom werknemers (per kwartaal)

Deze data zijn gebaseerd op gegevens van PGGM. Vanwege definitieverschillen en verschillen in indelingen komen de PGGM-data en de CBS-data niet geheel overeen. De PGGM-data zijn daarom omgerekend naar dezelfde orde van grootte als de CBS-aantallen. Hiervoor is gekeken wat het aandeel van de instroom en de uitstroom van werknemers per kwartaal is in de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Door deze aandelen te projecteren op de kwartaalreeks van de werkgelegenheid (zie onder het kopje Werkgelegenheid: werknemers, per kwartaal) is de omvang van de in- en uitstroom per kwartaal berekend.

Saldo werknemers (per kwartaal)

De instroom van het aantal werknemers per kwartaal minus de uitstroom van het aantal werknemers per kwartaal. De in- en uitstroomgegevens zijn gebaseerd op gegevens van PGGM. Vanwege definitieverschillen en verschillen in indelingen komen de PGGM-data en de CBS-data niet geheel overeen. De PGGM-data zijn daarom omgerekend naar dezelfde orde van grootte als de CBS-aantallen. Hiervoor is gekeken wat het aandeel van de instroom en de uitstroom van werknemers per kwartaal is in de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Door deze aandelen te projecteren op de kwartaalreeks van de werkgelegenheid (zie onder het kopje Werkgelegenheid: werknemers, per kwartaal) is de omvang van de in- en uitstroom per kwartaal berekend.

Instroom FTE (per kwartaal)

Deze data zijn gebaseerd op gegevens van PGGM. Vanwege definitieverschillen en verschillen in indelingen komen de PGGM-data en de CBS-data niet geheel overeen. De PGGM-data zijn daarom omgerekend naar dezelfde orde van grootte als de CBS-aantallen. Hiervoor is gekeken wat het aandeel van de instroom en de uitstroom van werknemers per kwartaal is in de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Door deze aandelen te projecteren op de kwartaalreeks van de werkgelegenheid (zie onder het kopje Werkgelegenheid: fte, per kwartaal) is de omvang van de in- en uitstroom per kwartaal berekend.

Uitstroom FTE (per kwartaal)

Deze data zijn gebaseerd op gegevens van PGGM. Vanwege definitieverschillen en verschillen in indelingen komen de PGGM-data en de CBS-data niet geheel overeen. De PGGM-data zijn daarom omgerekend naar dezelfde orde van grootte als de CBS-aantallen. Hiervoor is gekeken wat het aandeel van de instroom en de uitstroom van werknemers per kwartaal is in de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Door deze aandelen te projecteren op de kwartaalreeks van de werkgelegenheid (zie onder het kopje Werkgelegenheid: fte, per kwartaal) is de omvang van de in- en uitstroom per kwartaal berekend.

Saldo FTE (per kwartaal)

De instroom van het aantal fte per kwartaal minus de uitstroom van het aantal fte per kwartaal. De in- en uitstroomgegevens zijn gebaseerd op gegevens van PGGM. Vanwege definitieverschillen en verschillen in indelingen komen de PGGM-data en de CBS-data niet geheel overeen. De PGGM-data zijn daarom omgerekend naar dezelfde orde van grootte als de CBS-aantallen. Hiervoor is gekeken wat het aandeel van de instroom en de uitstroom van fte per kwartaal is in de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Door deze aandelen te projecteren op de kwartaalreeks van de werkgelegenheid (zie onder het kopje Werkgelegenheid: fte, per kwartaal) is de omvang van de in- en uitstroom per kwartaal berekend.

Netto verloop - Zorg en WJK (alleen landelijk)

Telling van het aantal werknemers dat in jaar t werkzaam was in Zorg en Welzijn en in jaar t+1 niet meer. Dit aantal is gedeeld door het totaal aantal werknemers in Zorg en Welzijn in jaar t.

Netto verloop - 3 jaars gemiddelde (alleen regionaal)

Het netto verloop betreft een driejaarsgemiddelde. Hiervoor zijn alle werknemers opgeteld die in de afgelopen drie jaar de sector Zorg en Welzijn hebben verlaten (in jaar t was men werkzaam in Zorg en Welzijn, in jaar t+1 niet meer). Dit aantal is gedeeld door het totaal aantal werknemers in Zorg en Welzijn in die drie jaar.

Verloop personeel WJK (jaarcijfers) (alleen landelijk)

Telling van het aantal werknemers dat in jaar t werkzaam was in WJK en in jaar t+1 niet meer. Dit aantal is gedeeld door het totaal aantal werknemers in WJK in jaar t.

Verloop personeel zorg (jaarcijfers) (alleen landelijk)

Telling van het aantal werknemers dat in jaar t werkzaam was in de Zorg en in jaar t+1 niet meer. Dit aantal is gedeeld door het totaal aantal werknemers in de Zorg in jaar t.

Mobiliteit - Inactief (jaarcijfers) (alleen landelijk)

Aantal werknemers dat in jaar t werkzaam is in een branche/functie en in jaar t+1 niet meer omdat men inactief is geworden, gedeeld door het totaal aantal werknemers in de branche/functie in jaar t. Hierbij wordt een selectie gemaakt, alleen werknemers in de volgende banen worden meegenomen: niet-BBL, reguliere baan, niet jonger dan 25 in combinatie met een baan van minder dan 9 uur in de week.

Mobiliteit - Intra-branche (jaarcijfers) (alleen landelijk)

Aantal werknemers dat in jaar t werkzaam is in een branche/functie en in jaar t+1 niet meer omdat men bij een andere werkgever in dezelfde branche is gaan werken, gedeeld door het totaal aantal werknemers in de branche/functie in jaar t. Hierbij wordt een selectie gemaakt, alleen werknemers in de volgende banen worden meegenomen: niet-BBL, reguliere baan, niet jonger dan 25 in combinatie met een baan van minder dan 9 uur in de week.

Mobiliteit - Overige branches (jaarcijfers) (alleen landelijk)

Aantal werknemers dat in jaar t werkzaam is in een branche/functie en in jaar t+1 niet meer omdat men in een andere barnche binnen Zorg en WJk is gaan werken, gedeeld door het totaal aantal werknemers in de branche/functie in jaar t. Hierbij wordt een selectie gemaakt, alleen werknemers in de volgende banen worden meegenomen: niet-BBL, reguliere baan, niet jonger dan 25 in combinatie met een baan van minder dan 9 uur in de week.

Mobiliteit - Overige sectoren (jaarcijfers) (alleen landelijk)

Aantal werknemers dat in jaar t werkzaam is in een branche/functie en in jaar t+1 niet meer omdat men buiten Zorg en WJK is gaan werken, gedeeld door het totaal aantal werknemers in de branche/functie in jaar t. Hierbij wordt een selectie gemaakt, alleen werknemers in de volgende banen worden meegenomen: niet-BBL, reguliere baan, niet jonger dan 25 in combinatie met een baan van minder dan 9 uur in de week.

Mobiliteit - Totaal (jaarcijfers) (alleen landelijk)

Aantal werknemers dat in jaar t werkzaam is bij een bepaalde werkgever in een branche/functie en in jaar t+1 niet meer, gedeeld door het totaal aantal werknemers in de branche/functie in jaar t. Hierbij wordt een selectie gemaakt, alleen werknemers in de volgende banen worden meegenomen: niet-BBL, reguliere baan, niet jonger dan 25 in combinatie met een baan van minder dan 9 uur in de week.

Mobiliteit - Uitkeringen (jaarcijfers) (alleen landelijk)

Aantal werknemers dat in jaar t werkzaam is in een branche/functie en in jaar t+1 niet meer en een uitkering ontvangt, gedeeld door het totaal aantal werknemers in de branche/functie in jaar t. Hierbij wordt een selectie gemaakt, alleen werknemers in de volgende banen worden meegenomen: niet-BBL, reguliere baan, niet jonger dan 25 in combinatie met een baan van minder dan 9 uur in de week.

Herkomst instroom - Binnen branche (kwartaalcijfers) (alleen landelijk)

Op basis van het PGGM-deelnemersbestand wordt per branche het aantal werknemers geteld dat in een periode van vier kwartalen is gaan werken in die branche, en in het kwartaal voor men in die branche werkzaam was bij een werkgever in diezelfde branche. Vervolgens wordt het aandeel van deze groep berekend in de totale instroom in die branche.

Herkomst instroom - Binnen Zorg en Welzijn (kwartaalcijfers) (alleen landelijk)

Op basis van het PGGM-deelnemersbestand wordt per branche het aantal werknemers geteld dat in een periode van vier kwartalrn is gaan werken in die branche, en in het kwartaal voor men in die branche ging werken werkzaam was bij een werkgever in een andere branche binnen Zorg en Welzijn (exclusief de academische ziekenhuizen). Vervolgens wordt het aandeel van deze groep berekend in de totale instroom in de branche

Herkomst instroom - Buiten Zorg en Welzijn (kwartaalcijfers) (alleen landelijk)

Op basis van het PGGM-deelnemersbestand wordt per branche het aantal werknemers geteld dat in een periode van vier kwartalen is gaan werken in die branche, en in het kwartaal voor men in die branche ging werken werkzaam was bij een werkgever buiten Zorg en WJK (inclusief academische ziekenhuizen). Vervolgens wordt het aandeel van deze groep berekend in de totale instroom in de branche.

Herkomst instroom - Herintreder (kwartaalcijfers) (alleen landelijk)

Op basis van het PGGM-deelnemersbestand wordt per branche het aantal werknemers geteld dat in een periode van vier kwartalen is gaan werken in die branche, en in het kwartaal voor men ind ie branche ging werken niet werkzaam was bij een werkgever in Zorg en WJK (exclusief academische ziekenhuizen), terwijl hij/zij in de periode daarvoor wel werkzaam is geweest in Zorg en WJK. Vervolgens wordt het aandeel van deze groep berekend in de totale instroom in de branche.

Herkomst instroom - Overig (kwartaalcijfers) (alleen landelijk)

Op basis van het PGGM-deelnemersbestand wordt per branche het aantal werknemers geteld dat in een periode van vier kwartalen is gaan werken in die branche, en in het kwartaal voor men in die branche ging werken arbeidsongeschikt was. Vervolgens wordt het aandeel van deze groep berekend in de totale instroom in de branche.

Herkomst instroom - Totaal (kwartaalcijfers) (alleen landelijk)

Op basis van het PGGM-deelnemersbestand wordt per branche het aantal werknemers geteld dat in een periode van vier kwartalen is gaan werken in een bepaaldebranche. Vervolgens wordt het aandeel van deze groep berekend in de totale instroom in de branche.

Vertrekrichting - Binnen branche (kwartaalcijfers) (alleen landelijk)

Telling van het aantal werknemers in het PGGM-deelnemersbestand dat in een periode van 4 kwartalen is vertrokken bij een werkgever in een bepaalde branche en is gaan werken bij een andere werkgever in dezelfde branche. Vervolgens is het aandeel van deze groep berekend t.o.v. het totaal aantal werknemers dat is vertrokken bij een bepaalde werkgever in die branche.

Vertrekrichting - Binnen Zorg en Welzijn (kwartaalcijfers) (alleen landelijk)

Telling van het aantal werknemers in het PGGM-deelnemersbestand dat in een periode van 4 kwartalen is vertrokken bij een werkgever in een bepaalde branche en is gaan werken bij een werkgever in een branche binnen Zorg en WJK. Vervolgens is het aandeel van deze groep berekend t.o.v. het totaal aantal werknemers dat is vertrokken bij een bepaalde werkgever in die branche.

Vertrekrichting - Buiten Zorg en Welzijn (kwartaalcijfers) (alleen landelijk)

Telling van het aantal werknemers in het PGGM-deelnemersbestand dat in een periode van 4 kwartalen is vertrokken bij een werkgever in een bepaalde branche en is gaan werken bij een werkgever buiten Zorg en WJK. Vervolgens is het aandeel van deze groep berekend t.o.v. het totaal aantal werknemers dat is vertrokken bij een bepaalde werkgever in die branche.

Vertrekrichting - Overig (kwartaalcijfers) (alleen landelijk)

Telling van het aantal werknemers in het PGGM-deelnemersbestand dat in een periode van 4 kwartalen wegens arbeidsongeschiktheid is vertrokken bij een werkgever in een bepaalde branche of is overleden. Vervolgens is het aandeel van deze groep berekend t.o.v. het totaal aantal werknemers dat is vertrokken bij een bepaalde werkgever in die branche.

Vertrekrichting - Pensioen (kwartaalcijfers) (alleen landelijk)

Telling van het aantal werknemers in het PGGM-deelnemersbestand dat in een periode van 4 kwartalen wegens pensionering is vertrokken bij een werkgever in een bepaalde branche. Vervolgens is het aandeel van deze groep berekend t.o.v. het totaal aantal werknemers dat is vertrokken bij een bepaalde werkgever in die branche.

Vertrekrichting - Totaal (kwartaalcijfers) (alleen landelijk)

Telling van het aantal werknemers in het PGGM-deelnemersbestand dat in een periode van 4 kwartalen is vertrokken bij werkgevers in een bepaalde branche. Vervolgens is het aandeel van deze groep berekend t.o.v. het totaal aantal werknemers dat is vertrokken bij een bepaalde werkgever in die branche.

Netto verloop - branches (alleen landelijk)

Telling van het aantal werknemers dat in jaar t werkzaam was ineen bepaalde branche en in jaar t+1 niet meer. Dit aantal is gedeeld door het totaal aantal werknemers in die branche in jaar t.

Inkomende binnenlandse pendel - Gehele economie (alleen regionaal)

Het aantal werknemers in de regio dat werkzaam is in de betreffende regio maar woonachtig is in een ander gebied in Nederland, gedeeld door het totaal aantal werknemers in de betreffende regio. Dit wordt alleen berekend voor de regio’s waarvoor regionalisering heeft plaatsgevonden o.b.v. werkgevers.

Inkomende binnenlandse pendel - Zorg en WJK (alleen regionaal)

Het aantal werknemers in de regio dat woonachtig is in de betreffende regio maar werkt in een ander gebied in Nederland, gedeeld door het totaal aantal woonachtigen in de betreffende regio. Dit wordt alleen berekend voor de regio’s waarvoor regionalisering heeft plaatsgevonden o.b.v. werkgevers.

Pendelsaldo (alleen regionaal)

Inkomende pendel minus uitgaande pendel van werknemers in Zorg en WJK in een regio, gedeeld door het totaal aantal werknemers in Zorg en WJK in die regio

Uitgaande binnenlandse pendel - Gehele economie (alleen regionaal)

Het aantal werknemers in de regio dat woonachtig is in de betreffende regio maar werkt in een ander gebied in Nederland, gedeeld door het totaal aantal woonachtigen in de betreffende regio. Dit wordt alleen berekend voor de regio’s waarvoor regionalisering heeft plaatsgevonden o.b.v. werkgevers: Ziekenhuizen, Huisartsenzorg, overige zorg en WMD.

Uitgaande binnenlandse pendel - Zorg en WJK (alleen regionaal)

Het aantal werknemers in de regio dat woonachtig is in de betreffende regio maar werkt in Zorg en WJK een ander gebied in Nederland, gedeeld door het totaal aantal woonachtigen in de betreffende regio. Dit wordt alleen berekend voor de regio’s waarvoor regionalisering heeft plaatsgevonden o.b.v. werkgevers: Ziekenhuizen, Huisartsenzorg, overige zorg en WMD.

Werkbeleving

Aandeel (zeer) tevreden (alleen landelijk)

Op basis van de Werknemersenquete is het aandeel werknemers bepaald dat de vraag hoe tevreden men in het algemeen men zijn/haar werk is, beantwoord met tevreden of zeer tevreden.

Algemene tevredenheid (3 klassen) (alleen landelijk)

Op basis van de Werknemersenquete is het aandeel werknemers bepaald dat de vraag hoe tevreden men in het algemeen men zijn/haar werk is, beantwoord met tevreden + zeer tevreden; deels tevreden en deels ontevreden; ontevreden + zeer ontevreden .

Algemene tevredenheid (5 klassen) (alleen landelijk)

Op basis van de Werknemersenquete is het aandeel werknemers bepaald dat de vraag hoe tevreden men in het algemeen men zijn/haar werk is, beantwoord met tevreden; zeer tevreden; deels tevreden en deels ontevreden; ontevreden; zeer ontevreden .

Algemene werkbeleving (alleen landelijk)

In de werknemersenquete komen verschillende vragen voor die te makenhebben met de werkbeleving. Op basis van deze vragen is een gemiddelde score voor dit aspect berekend, op een schaal van 1 tot 5. Hierbvij is 1 de laagste score en 5 de hoogste score.

Binding met de organisatie (alleen landelijk)

In de werknemersenquete komen verschillende vragen voor over het aspect binding met de organisatie. Op basis van deze vragen is een gemiddelde score voor dit aspect berekend, op een schaal van 1 tot 5. Hierbvij is 1 de laagste score en 5 de hoogste score.

Ervaren mate van zelfstandigheid in het werk (alleen landelijk)

In de werknemersenquete komen verschillende vragen voor over het aspect ervaren zelfstandigheid in het werk. Op basis van deze vragen is een gemiddelde score voor dit aspect berekend, op een schaal van 1 tot 5. Hierbvij is 1 de laagste score en 5 de hoogste score.

Ervaren waardering van leidinggevende (alleen landelijk)

In de werknemersenquete komen verschillende vragen voor over het aspect ervaren waardering door de leidinggevende. Op basis van deze vragen is een gemiddelde score voor dit aspect berekend, op een schaal van 1 tot 5. Hierbvij is 1 de laagste score en 5 de hoogste score.

Inhoud en omstandigheden van het werk (alleen landelijk)

In de werknemersenquete komen verschillende vragen voor over het aspect inhoud en omstandigheden van het werk. Op basis van deze vragen is een gemiddelde score voor dit aspect berekend, op een schaal van 1 tot 5. Hierbvij is 1 de laagste score en 5 de hoogste score.

Ervaren werkdruk (alleen landelijk)

In de werknemersenquete komen verschillende vragen voor over het aspect ervaren werkdruk. Op basis van deze vragen is een gemiddelde score voor dit aspect berekend, op een schaal van 1 tot 5. Hierbvij is 1 de laagste score en 5 de hoogste score.

Vertrekgeneigdheid: op zoek naar andere baan (alleen landelijk)

Op basis van de Werknemersenquete is het aandeel werknemers bepaald dat de vraag of men op zoek is naar een andere baan, heeft beantwoord met 'ja'.

Mate van actie om andere baan te vinden (alleen landelijk)

In de werknemersenquete is een selectie gemaakt van respondenten die aangaven op zoek te zijn naar een andeer bvaan. Van die groep is het aandeel bepaald dat aangaf heel veel; veel; weinig of heel weinig actie te hebben ondernomen om een andere baan te vinden.

Onderwijs

Instroom

Op basis van de onderwijsbestanden van het CBS wordt de instroom per opleiding bepaald. De instroom van deelnemers is gedefinieerd als het aantal personen dat staat ingeschreven in een opleiding voor Zorg en WJK van het bekostigd onderwijs op peildatum 1 oktober per jaar en voor die tijd niet stond ingeschreven voor die specifieke opleiding voor Zorg en WJK. In de brondata zijn de relevante opleidingen geïdentificeerd op basis van het centraal register opleidingen hoger onderwijs (CROHO) en het centraal register beroepsopleidingen (CREBO). Buitenlandse studenten worden hierin niet meegenomen.

Deelnemers

Op basis van de onderwijsbestanden van het CBS wordt het aantal deelnemers per opleiding bepaald. Het aantal deelnemers is gedefinieerd als het aantal personen dat staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling van het bekostigd onderwijs op peildatum 1 oktober per jaar. In de brondata zijn de relevante opleidingen geïdentificeerd op basis van het centraal register opleidingen hoger onderwijs (CROHO) en het centraal register beroepsopleidingen (CREBO). Buitenlandse studenten worden hierin niet meegenomen.

Gediplomeerden

Op basis van de onderwijsbestanden van het CBS wordt het aantal gediplomeerden bepaald. Het aantal gediplomeerden is gedefinieerd als het aantal behaalde diploma’s bij een onderwijsinstelling in een diplomajaar. Het diplomajaar loopt van oktober t/m september. In de brondata zijn de relevante opleidingen geïdentificeerd op basis van het centraal register opleidingen hoger onderwijs (CROHO) en het centraal register beroepsopleidingen (CREBO). Buitenlandse studenten worden hierin niet meegenomen.

Onderwijs gediplomeerden, groeicijfers

Aantal gediplomeerden in jaar t gedeeld door aantal gediplomeerden in jaar t-1

Onderwijs instroom, groeicijfers

Aantal instroom in jaar t gedeeld door aantal instroom in jaar t-1

Studierendement

Het aantal personen dat is ingestroomd in studiejaar t én geslaagd is binnen de periode van t+nominale studieduur+1, gedeeld door het totaal aantal personen dat is ingestroomd in studiejaar t. Indien het aantal geslaagden lager is dan 20 of de instroom lager is dan 10, worden er geen gegevens getoond.

Sectorrendement

Het sectorrendement is gedefinieerd als het percentage gediplomeerden (met een behaalde kwalificatie Zorg & WJK) in studiejaar t dat in jaar t+1 werkzaam is in de sector Zorg & WJK.

Uitstroom t.o.v. zittend personeel (alleen regionaal)

Het aantal gediplomeerden van een opleiding in Zorg en Welzijn in een bepaald jaar in een regio, t.o.v. het totaal aantal werknemers in Zorg en Welzijn in dat jaar in die regio

Verzuim

Verzuim (zorg)

Het verzuimpercentage zorg geeft aan welk deel van de beschikbare capaciteit in de verslagperiode wegens verzuim verloren is gegaan. De ziektedagen van werknemers in de verslagperiode worden vermenigvuldigd met de parttimefactor (pt) en de arbeidsongeschiktheidsfactor (ao) en gedeeld door de dienstverbanddagen van alle werknemers vermenigvuldigd met de parttimefactor (pt). Dit is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof (Bron: Vernet)

Verzuim (WJK)

Het totaal aantal ziektedagen van werknemers, gedeeld door het totaal aantal beschikbare kalenderdagen van werknemers. Zowel in het verzuim als in de beschikbare dagen gaat het om kalenderdagen en worden ook de weekenden meegeteld. Het aantal ziektendagen wordt gecorrigeerd voor de parttimefactor. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Beroepsbevolking en participatie

Bevolking (alleen regionaal)

Aantal personen in de Nederlandse bevolking volgens cijfers van CBS.

Potentiele beroepsbevolking (alleen regionaal)

Alle personen uit de bevolking in de leeftijd van 15 tot 65 jaar.

Beroepsbevolking (alleen regionaal)

Optelling van het aantal personen dat in de EBB geregistreerd staat als werkzame beroepsbevolking plus werkloze beroepsbevolking.

(Bruto) Arbeidsparticipatie (alleen regionaal)

Voor het berekenen van de arbeidsparticipatie wordt gebruik gemaakt van de beroepsbevolking en de potentiële beroepsbevolking. De participatie wordt berekend als beroepsbevolking / potentiële beroepsbevolking.