Een ogenblik geduld a.u.b.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sed semper sem, sit amet volutpat nunc. Nunc pellentesque diam eget ex congue, vel egestas massa mattis.

Documenten

Verslag van de Conferentie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Beweging

Op 7 maart is binnen het onderzoeksprogramma voor het eerst een event georganiseerd. De aanleiding voor de bijeenkomst was het verschijnen van het Integrerende Rapport van het onderzoeksprogramma AZW. Hoe kunnen partijen bewegen naar oplossingen voor arbeidsmarktknelpunten in de sector Zorg en Welzijn? Dat was de centrale vraag tijdens de conferentie. Paul de Beer, bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen, introduceerde het onderwerp. Vervolgens verkenden deelnemers de vraag aan de hand van vier thema’s. Dat deden ze onder leiding van vier dwarsdenkers. Staatssecretaris Martin van Rijn reflecteerde op de uitkomsten.

/ Incidentele publicaties / 5 pagina's / 287 kB

Factsheet 'Handen aan het bed in de intramurale ouderenzorg'

Binnen het onderzoeksprogramma is een analyse uitgevoerd op de Werknemersenquetes 2009, 2011 en 2013 om zicht te krijgen op wie de handen aan het bed vormen binnen de intramurale ouderenzorg. Het resultaat daarvan is deze factsheet.

/ Incidentele publicaties / 6 pagina's / 508 kB

Inventarisatie flexibele arbeid in zorg en welzijn

Eén van de wensen van de opdrachtgevers van het programma is om meer inzicht te krijgen in de omvang en aard van flexibele arbeid in de sector. Het gaat dan onder meer om de inzet van tijdelijk personeel, uitzendkrachten en oproep- of invalkrachten in de sector. Deze vorm van flexibiliteit staat bekend als numerieke flexibiliteit. Hoe de flexibele arbeidsmarkt in de verschillende branches van de sector zorg en WJK er precies uitziet, is op dit moment niet bekend. Deze inventarisatie had tot doel de mogelijkheden in kaart te brengen om op een structurele manier inzicht te krijgen in de omvang en aard van flexibele arbeid in de sector zorg en WJK.

/ Incidentele publicaties / 48 pagina's / 1166 kB

Personele samenstelling in zorg en welzijn

Dit rapport beschrijft de resultaten uit een aantal expertbijeenkomsten per branche uit de sector Zorg en WJK. Deze bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in het kader van de ‘Toekomstverkenning Arbeidsmarkt van verplegend, verzorgend en agogisch personeel 2015-2019’. Doel van de bijeenkomsten was om relevante ontwikkelingen en verwachte wijzigingen in de personele samenstelling tussen 2014 en 2019 in kaart te brengen.Het rapport geeft een overzicht van de ontwikkelingen die volgens de experts in hun branche gaan plaatsvinden en hun inschatting van de gevolgen hiervan op de personele samenstelling.

/ Incidentele publicaties / 52 pagina's / 1011 kB

Herijking Arbeidsmarktprogramma zorg en welzijn

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, sociale partners via de arbeidsmarktfondsen in zorg en welzijn en het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Calibris. Het programma voorziet deze partijen van informatie over de arbeidsmarktontwikkelingen in de sector zorg en welzijn. Sinds 1 april 2014 is de uitvoering van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn overgegaan naar Kiwa Carity en CAOP. Dit vormt een goed moment om na te gaan of de doelstellingen, uitgangspunten en inhoud van het programma nog steeds actueel zijn en in overeenstemming zijn met wat de betrokken partijen beogen. Daarnaast zien we nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Voorbeelden zijn het vervagen van de grenzen tussen branches, het ontstaan van boventallig personeel in sommige branches, fusies en samenwerking tussen instellingen, het verschuiven van werkzaamheden tussen branches (decentralisatie van taken en de toenemende zelfzorg) en het veranderen van werkprocessen als gevolg van de hervormingen. Dergelijke ontwikkelingen maken het ook wenselijk om te bezien of uitgangspunten, doelstellingen en inhoud van het onderzoeksprogramma nog steeds voldoen aan de behoeften van de opdrachtgevers. Deze herijkingsnotitie is bedoeld om het onderzoeksprogramma voor de komende jaren van een kader te voorzien, waardoor het voor de deelnemende partijen duidelijk is waarvoor het programma is bedoeld en welke ambities zij hebben met het programma.

/ Incidentele publicaties / 16 pagina's / 336 kB

Verdiepingsrapport Regioportret Midden-Gelderland

In het kader van het onderzoeksprogramma AZW is een verdiepingsrapport opgesteld voor de regio Midden-Gelderland. Dit rapport is het resultaat van een pilot van het landelijk onderzoeksprogramma AZW om te komen tot regionale verdiepingsrapporten. Het doel van dit verdiepingsrapport is vooral om te laten zien welke mogelijkheden de data van het landelijk onderzoeksprogramma (op deze website) bieden om gecombineerd met eigen regionale gegevens de regionale arbeidsmarkt Zorg en WJK nader te beschrijven en te analyseren. Het landelijk onderzoeksprogramma heeft uitsluitend een rol gehad in het financieel mogelijk maken van de pilot. De inhoudelijke begeleiding van de pilot was in handen van het betrokken regionale werkgeversverband. Door het gebruik van regionaal materiaal kunnen de gegevens in dit rapport afwijken van de gegevens in publicaties van het landelijk onderzoekprogramma.

/ Incidentele publicaties / 88 pagina's / 1071 kB

Verdiepingsrapport Regioportret Zaanstreek Waterland

In het kader van het onderzoeksprogramma AZW is een verdiepingsrapport opgesteld voor de regio Zaanstreek Waterland. Dit rapport is het resultaat van een pilot van het landelijk onderzoeksprogramma AZW om te komen tot regionale verdiepingsrapporten. Het doel van dit verdiepingsrapport is vooral om te laten zien welke mogelijkheden de data van het landelijk onderzoeksprogramma (op deze website) bieden om gecombineerd met eigen regionale gegevens de regionale arbeidsmarkt Zorg en WJK nader te beschrijven en te analyseren. Het landelijk onderzoeksprogramma heeft uitsluitend een rol gehad in het financieel mogelijk maken van de pilot. De inhoudelijke begeleiding van de pilot was in handen van het betrokken regionale werkgeversverband. Door het gebruik van regionaal materiaal kunnen de gegevens in dit rapport afwijken van de gegevens in publicaties van het landelijk onderzoekprogramma.

/ Incidentele publicaties / 94 pagina's / 1108 kB

Jobfeed als meetinstrument voor vacatures

In dit rapport wordt verslag gedaan van de bevindingen van een onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van de vacaturedatabase van Jobfeed voor vacatureanalyses in de sector zorg en WJK. Hieruit blijkt dat gebruik van de vacaturedatabase van Jobfeed voor vacatureanalyses in de sector zorg en WJK duidelijk meerwaarde heeft voor het onderzoeksprogramma AZW. Bron: Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Voor de actuele arbeidsmarktproblematiek in de sector zorg en WJK zijn de aantallen vacatures van instellingen een belangrijke vinger aan de pols. Sinds een aantal jaren zijn zogenaamde vacaturespiders een steeds belangrijkere bron geworden voor actuele informatie over vacatures. Dit zijn applicaties die alle vacatures van internet verzamelen. De voor arbeidsmarktonderzoek best toepasbare variant daarvan is Jobfeed van het bedrijf Textkernel. Het betreft hier een registratiebestand met actuele informatie over vacatures op detailniveau (branches, functies, postcode, datum, opleidingsniveau).

/ Incidentele publicaties / 72 pagina's / 755 kB

Naar een optimale dataset voor het Onderzoeksprogramma AZW

Verschillende deelprojecten van het onderzoeksprogramma leveren cijfers op over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarbij treden verschillende problemen op: Databronnen leveren voor op het eerste gezicht dezelfde indicatoren (soms sterk) verschillende uitkomsten. Dit geldt met name voor de werkgelegenheid en de verdeling ervan, maar ook voor andere indicatoren. De verdeling van de werkgelegenheid naar regio, branche en functie stuit op onvolkomenheden in de beschikbare databestanden. Voor sommige indicatoren is slechts één bron beschikbaar, maar bestaat er twijfel aan de kwaliteit van deze ene bron. Dit heeft geleid tot het zogeheten “dataproject”. Bedoeling is hiermee uiteindelijk op een duidelijke en transparante wijze vast te leggen op welke manier deze indicatoren voortaan worden berekend; hierdoor is het mogelijk het onderzoeksprogramma van een stevige basis te voorzien. Van dit project doet dit rapport verslag.

/ Incidentele publicaties / 197 pagina's / 1092 kB

Onderzoeksprogramma AZW 2010. Vooronderzoek 'Rondje langs de velden'

Een van de vooronderzoeken in het kader van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2010-2014 was een inventariserende ronde van gesprekken met stakehol-ders op macro-, meso- en microniveau. In totaal hebben in dit “rondje langs de velden” 53 interviews en vier groepsgesprekken plaatsgevonden. Doel van de gesprekken was het in kaart brengen van het oordeel van de stakeholders over het onderzoeksprogramma tot op heden en hun specifieke wensen en behoeften ten aanzien van (verbetering en aanvulling van) dat programma in de toekomst. Belangrijk nevendoel was het meer betrekken van het veld bij het onderzoeksprogramma. In de gesprekken is eerst in meer algemene zin ingegaan op de behoefte aan arbeidsmarkt-informatie van de verschillende partijen en de wijze waarop zij in die informatie voorzien. Vervolgens kwamen de bekendheid met, het gebruik van, het oordeel over en suggesties voor verbetering van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn als geheel aan de orde. Daarna is ingezoomd op de verschillende onderdelen van het programma (de periodieke rapportages, het prognosemodel, de website, de werkgevers- en werknemersen-quête en de incidentele onderzoeken). Ten slotte zijn de stakeholders geconsulteerd over de communicatie over het onderzoeksprogramma. De resultaten van het ‘rondje langs de velden, zoals neergelegd in deze notitie, vormden in-put voor het visiedocument (Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Visie op programmering en gebruik 2010 – 2014).

/ Incidentele publicaties / 75 pagina's / 797 kB

Onderzoeksprogramma AZW. Visie op programmering en gebruik 2010 – 2014

Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn bestaat al bijna 20 jaar en is een belangrijk instrument in de aanpak van arbeidsmarktknelpunten, onderwijsknelpunten en knelpunten in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de sectoren Zorg en WJK (Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang). Alle deelsectoren staan de komende jaren als gevolg van ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking en van de crisis voor belangrijke uitdagingen. Het onderzoeksprogramma moet aan de deelnemende partijen handvatten bieden om hierop proactief beleid te voeren: landelijk, aan de CAO-tafel, binnen de landelijk opererende instituties, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Dat stelt hoge eisen aan het programma en aan de totstandkoming daarvan. Nooit eerder is een visie ontwikkeld op het onderzoeksprogramma zelf. Op de vraag “waarom de dingen zijn zoals ze zijn” wordt vaak geantwoord dat het historisch zo is gegroeid. Op basis van gesprekken met stuurgroepleden, gebruikers, andere relevante stakeholders, wetenschappers en de onderzoeksbureaus die het programma gaan uitvoeren, is deze visie ontwikkeld. De visie gaat achtereenvolgens in op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Zorg en WJK, het onderzoekskader (onder meer doelstelling, gebruikers en gebruiksdoelen, verfijning naar regio en beroep, prognosetermijn, kwaliteitscriteria) en het onderzoeksprogramma (onder meer te gebruiken modellen, op te leveren producten, ontsluiting en verspreiding van informatie). Aan de hand van deze visie is nader vorm gegeven aan de opzet en uitvoering van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2010-2014

/ Incidentele publicaties / 31 pagina's / 462 kB

Werkgeversenquete 2009 - OAZW 18

Dit rapport dient als monitor van de knelpunten waar werkgevers tegenaan lopen en hoe zij die knelpunten kunnen oplossen. Bovendien geeft dit rapport inzicht in het gevoerde beleid van organisaties in Zorg en WJK. We hopen dat het een bijdrage levert aan het oplossen van de gesignaleerde huidige problemen en de knelpunten die op korte en lange termijn verwacht worden.

/ Incidentele publicaties / 78 pagina's / 331 kB

Aanbodmodel Zorg en Welzijn - OAZW 15

Deze studie is een verkenning naar de mogelijkheden om voor de vijf grootste beroepsgroepen in zorg en welzijn te komen tot een aanbodmodel. Het gaat om medici, verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal-agogen. Voor de laatste drie betreft het een verdere verdieping voor het reeds bestaande arbeidsmarktmodel, RegioMarge.

/ Incidentele publicaties / 71 pagina's / 530 kB

De arbeidsmarkt voor lagere functies - OAZW 19

In de sector Zorg en Welzijn vereisen de sleutelfuncties binnen verpleging, verzorging en sociaalagogisch werk over het algemeen een opleiding op niveau 3 en 4. Echter, functies waarvoor een lager opleidingsniveau gevraagd wordt (of waarvoor geen opleiding vereist is) komen ook voor. Relatief is het aandeel weliswaar niet zo groot: bij verpleging, verzorging en sociaalagogen gaat het om 13% van de werkzame personen en 10% FTE's )RegioMarge 2009). In absolute aantallen is deze groep werknemers echter omvangrijk: het gaat momenteel om ongeveer 85.000 personen die 40.000 FTE's voor hun rekening nemen. De VVT en in mindere mate de gehandicaptenzorg zijn hun grote werkgevers.

/ Incidentele publicaties / 42 pagina's / 303 kB

Naar een arbeidsmarkteffectrapportage - OAZW 16

De ervaring met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hebben nog eens duidelijk gemaakt dat de nieuwe wet- en regelgeving ingrijpende consequenties kunnen hebben voor het zorgpersoneel in de sector Zorg en Welzijn. Dat geldt zowel voor de arbeidsmarkt Zorg en Welzijn als voor het stretegisch HRM-beleid van zorginstellingen. De vraag doet zich voor of het bij bepaalde typen beleidsbeslissingen niet wenselijk is bij het beleidsvoornemen een beschouwing op te nemen waarin de waarschijnlijke en mogelijke effecten voor de arbeidsmarkt zowel kwantitatief als kwalitatief worden beschreven.

/ Incidentele publicaties / 28 pagina's / 177 kB

Werknemersonderzoek Zorg en WJK 2009 - OAZW 17

Met dit onderzoek worden ontwikkelingen in de arbeidsmarktsituatie van werknemers in Zorg en WJK in kaart gebracht om meer inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op de instroom, behoud, door- en uitstroom van deze groep werknemers. Ook de onderwerpen als arbeidsvoorwaarden, -omstandigheden, -beleving, verzuim en re-integratie, alsmede de opleidingen en beroepen komen aan de orde.

/ Incidentele publicaties / 102 pagina's / 1274 kB

Lange termijn vraag naar en aanbod van personeel in de zorg - OAZW 14

Vanwege de vergrijzing van onze bevolking is de verwachting dat de vraag naar zorg ook de komende jaren sterk blijft toenemen. De precieze omvang van deze groeiende vraag naar zorg, en dus de vraag naar personeel op de langere termijn (meer dan 5 jaar vooruit), is niet zo eenvoudig te ramen.

/ Incidentele publicaties / 66 pagina's / 537 kB

Terugblik op de arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2007 - OAZW 04

Dit rapport bevat een beschrijving van de belangrijkste trends op de arbeidsmarkt van Zorg en WJK, alsmede de belangrijkste vooruitzichten. Achtereenvolgens worden de belangrijkste trends benoemd voor wat betreft de werkgelegenheid, de mobiliteit, de opleidingen en de kwaliteit van arbeid. Daarna wordt ingegaan op de vraag naar personeel.

/ Incidentele publicaties / 38 pagina's / 214 kB

Mannen in zorgberoepen en kinderopvang - OAZW 12

Het aandeel mannen in de zorg neemt af. In de kinderopvang is het aandeel mannen de afgelopen jaren weliswaar vrij stabiel gebleven, maar dit aantal is zeer laag. Dit lage en dalende aandeel mannen wordt om verschillende redenen als ongewenst ervaren in de sector. Gezien de voorspelde tekorten op de arbeidsmarkt is het onwenselijk om arbeidspotentieel onbenut te laten. Een meer evenwichtige man-/vrouwverdeling binnen de beroepen in zorg en kinderopvang betekent ook een betere afspiegeling van de doelgroep (cliënten, patiënten en kinderen in kinderopvang). Een meer evenwichtige verdeling in deze beroepsgroepen is echter ook gewenst, omdat de status en het beloningsniveau van een beroep dalen als er veel vrouwen in dat beroep werken.1 Ingrijpen is dus gewenst indien dit mogelijk is. Binnen het onderzoeksprogramma Arbeid in Zorg en Welzijn is daarom onderzoek verricht naar de ontwikkelingen in aantallen aandelen mannen in zorg en kinderopvang en is gekeken in hoeverre het mogelijk is om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen. Het onderzoek spitst zich toe op werknemers in het primaire proces in zorg en kinderopvang: zorghulpen, helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen, (ped)agogisch medewerkers (waaronder groepsleiders in de kinderopvang), paramedici en artsen. Het onderzoek is op te splitsen in drie samenhangende onderdelen: het verzamelen van data en feiten, een literatuuronderzoek en interviews bij instellingen en opleidingen.

/ Incidentele publicaties / 95 pagina's / 444 kB

Aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt - OAZW 11

De aansluiting tussen beschikbare en vereiste competenties van werknemers in zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang (WJK) is een belangrijk onderwerp gezien de veranderingen waar de sector mee te maken heeft (zoals marktwerking, vraaggericht werken), de herstructurering van het verpleegkundig, verzorgend en agogisch opleidingsstelsel sinds 1997 en de veranderingen in de (MBO-) opleidingen die nu gaande zijn. Binnen het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn is daarom onderzoek gedaan naar de aansluiting tussen beschikbare en vereiste competenties van werknemers in de sector zorg en WJK. Dit onderzoek richt zich op de vraag of er knelpunten zijn in de aansluiting tussen de vaardigheden van gediplomeerden van het opleidingsstelsel V&V en het opleidingsstelsel Welzijn en de eisen die het werk binnen de sector zorg en WJK aan hen stelt. Het onderzoek beperkt zich tot de helpende, verzorgende, verpleegkundige en agogische opleidingen op MBO- en HBO-niveau (niveau 1 t/m 5).

/ Incidentele publicaties / 128 pagina's / 632 kB

Terugblik op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn - OAZW 10

Dit rapport bevat een beschrijving van de belangrijkste trends op de arbeidsmarkt van Zorg en WJK, alsmede de belangrijkste vooruitzichten. Achtereenvolgens worden de belangrijkste trends benoemd waar het gaat om: de ontwikkeling van de werkgelegenheid, de opleidingen, het personeelsbestand, de kwaliteit van arbeid en het personeelsbeleid.

/ Incidentele publicaties / 40 pagina's / 221 kB

Gehandicaptenzorg (werkgeversenquête najaar 2007)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de branche Gehandicaptenzorg vastgelegd. De werkgeversenquête geeft een actueel beeld van het personeelsbeleid van werkgevers, (verwachte) ontwikkelingen in de werkgelegenheid en opleidingsbeleid. De enquête is in februari 2008 gehouden.

/ Incidentele publicaties / 3 pagina's / 111 kB

GGZ (werkgeversenquête najaar 2007)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de branche GGZ vastgelegd. De werkgeversenquête geeft een actueel beeld van het personeelsbeleid van werkgevers, (verwachte) ontwikkelingen in de werkgelegenheid en opleidingsbeleid. De enquête is in februari 2008 gehouden.

/ Incidentele publicaties / 3 pagina's / 111 kB

Thuiszorg (werkgeversenquête najaar 2007)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de branche Thuiszorg vastgelegd. De werkgeversenquête geeft een actueel beeld van het personeelsbeleid van werkgevers, (verwachte) ontwikkelingen in de werkgelegenheid en opleidingsbeleid. De enquête is in februari 2008 gehouden.

/ Incidentele publicaties / 3 pagina's / 111 kB

V&V (werkgeversenquête najaar 2007)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de branche V&V vastgelegd. De werkgeversenquête geeft een actueel beeld van het personeelsbeleid van werkgevers, (verwachte) ontwikkelingen in de werkgelegenheid en opleidingsbeleid. De enquête is in februari 2008 gehouden.

/ Incidentele publicaties / 3 pagina's / 111 kB

Welzijn en Maatsch. Dienstverlening (werkgeversenquête najaar 2007)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening vastgelegd. De werkgeversenquête geeft een actueel beeld van het personeelsbeleid van werkgevers, (verwachte) ontwikkelingen in de werkgelegenheid en opleidingsbeleid. De enquête is in februari 2008 gehouden.

/ Incidentele publicaties / 3 pagina's / 112 kB

Ziekenhuizen (werkgeversenquête najaar 2007)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de branche Gehandicaptenzorg vastgelegd. De werkgeversenquête geeft een actueel beeld van het personeelsbeleid van werkgevers, (verwachte) ontwikkelingen in de werkgelegenheid en opleidingsbeleid. De enquête is in februari 2008 gehouden.

/ Incidentele publicaties / 3 pagina's / 111 kB

Verkenning informatie beroepen in zorg en welzijn - OAZW 09

Tweederde van het personeel in de zorg- en welzijnssector oefent een “sectorgebonden beroep” uit. Over veel van deze groepen wordt informatie verzameld. In een aantal gevallen worden er ook prognoses opgesteld over de toekomstige situatie op de arbeidsmarkt van deze groepen (bv. RegioMarge, Capaciteitsorgaan, ROA). Soms richten deze studies zich op de hoofdstroom van een beroep, soms ook op specifieke specialisaties binnen een beroep. De informatieverzameling is vaak historisch bepaald. Ook de vraag of er toekomstverkenningen plaatsvinden hangt van historie en de houding van belanghebbenden binnen een branche af. Eenderde deel van het personeel in de zorg- en welzijnssector oefent geen “sectorgebonden beroep” uit, bijvoorbeeld ICT, administratie e.d. Voor deze groepen worden geen arbeidsmarktverkenningen opgesteld vanuit de zorgsector, maar wel economiebreed (bv. ROA, CWI). Voor instellingen in Zorg en Welzijn zijn gegevens omtrent de huidige en toekomstige arbeidsmarktsituatie relevant indien de groepen enige omvang hebben.

/ Incidentele publicaties / 28 pagina's / 139 kB

Basisgegevens Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn - OAZW 05

De informatie over de arbeidsmarkt van de sector Zorg en WJK is momenteel in een stroomversnelling geraakt. Er komen verschillende nieuwe bronnen ter beschikking (SSB van CBS, PGGM-deelnemersbestand). Tegelijkertijd vertonen bestaande bronnen scheuren, trendbreuken of zijn in een opbouwfase (Statistiek Personeelssterkte Prismant, Document Maatschappelijke Verantwoording). Een inventarisatie en vergelijking is dan ook op zijn plaats. Dit geldt te meer daar het doel van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK is om eenduidige en betrouwbare informatie over de arbeidsmarkt Zorg en WJK te genereren en te presenteren.

/ Incidentele publicaties / 26 pagina's / 147 kB

De omvang van de werkweek: een gegeven of instrument? - OAZW 06

Eén van de mogelijkheden om het arbeidsaanbod te vergroten is het stimuleren van medewerkers om meer uren te maken dan ze nu doen. Zeker in de sector Zorg en Welzijn zijn daarvoor in potentie ruime mogelijkheden; immers er wordt op grote schaal in deeltijd gewerkt.

/ Incidentele publicaties / 22 pagina's / 140 kB

Nieuwe wegen voor RegioMarge - OAZW 08

Ramingen over ontwikkelingen bij vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en Welzijn mogen zich in een grote belangstelling verheugen. Een van de modellen die in dit verband gebruikt wordt is RegioMarge. RegioMarge is een model waarmee de arbeidsmarkt voor verpleegkundig, verzorgend en sociaalagogisch personeel op de middellange termijn kan worden verkend. Het doel van het model is om landelijk en in de regio de discussie en het denken over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de personeelsvoorziening van deze beroepsgroepen te stimuleren en deze discussie van maat en getal te voorzien. RegioMarge was oorspronkelijk bedoeld als basis voor de discussie over de sectorale arbeidsmarkt en sectoraal arbeidsmarktbeleid in de regio’s. Het model is in de afgelopen jaren echter steeds vaker op landelijk niveau als prognose-instrument gebruikt. Bovendien is de toepassing verbreed. Zo wordt RegioMarge niet alleen gebruikt voor het doorrekenen van toekomstige ontwikkelingen, maar ook voor het doorrekenen van de (veronderstelde) effecten van arbeidsmarktbeleid in de zorgsector. Tevens kan het model nu ook worden gebruikt voor de sector WJK.

/ Incidentele publicaties / 68 pagina's / 385 kB

Terugblik op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn - OAZW 13

Dit rapport bevat een beschrijving van de belangrijkste trends op de arbeidsmarkt van Zorg en WJK in het afgelopen jaar (2008).

/ Incidentele publicaties / 37 pagina's / 371 kB

Verkenning CWI gegevens - OAZW 07

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) stelt op haar website www.werk.nl een grote hoeveelheid arbeidsmarktgegevens beschikbaar. Het betreft statistische informatie met beginsel administratieve gegevens betreft, zijn deze wegens hun actualiteit en hoge niveau betrekking tot vacatures en werkzoekenden over de periode 2003 tot heden. Hoewel het in van detaillering tevens interessant voor arbeidsmarktonderzoek. Door de wijze van rubricering (i.e. op SBC-code) zijn de gegevens echter niet altijd goed toegesneden op de onderzoekspraktijk. In deze verkenning wordt geëvalueerd in hoeverre de arbeidsmarktgegevens toepasbaar zijn voor het arbeidsmarktonderzoek in de sector Zorg en Welzijn. Met een meer op de sector Zorg en Welzijn toegesneden codering zou het bijvoorbeeld zinvol kunnen zijn om regelmatig (regionale) overzichten te maken. Gerelateerd aan de werkzamen in een regio geeft dat een beeld van de ernst van de arbeidsmarktproblematiek. Op deze wijze zou eenvoudig een actuele “thermometer” te ontwikkelen zijn, waarover naar de in de zorg- en welzijnssector gebruikelijke regio’s, branches en beroepen te rapporteren is. Daarvoor is het wel noodzakelijk om een beeld te hebben van het marktaandeel van het CWI in een regio. Het nadeel van de nu vaak gebruikte informatie van het CBS is dat deze in tijd aanzienlijk achterloopt bij die van het CWI.

/ Incidentele publicaties / 36 pagina's / 175 kB

Jeugdzorg (werkgeversenquête najaar 2007)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de branche Jeugdzorg vastgelegd. De werkgeversenquête geeft een actueel beeld van het personeelsbeleid van werkgevers, (verwachte) ontwikkelingen in de werkgelegenheid en opleidingsbeleid. De enquête is in februari 2008 gehouden.

/ Incidentele publicaties / 3 pagina's / 111 kB

Kinderopvang (werkgeversenquête najaar 2007)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de branche Kinderopvang vastgelegd. De werkgeversenquête geeft een actueel beeld van het personeelsbeleid van werkgevers, (verwachte) ontwikkelingen in de werkgelegenheid en opleidingsbeleid. De enquête is in februari 2008 gehouden.

/ Incidentele publicaties / 3 pagina's / 111 kB

Arbeidsmarktstromen in de sector Zorg en WJK - OAZW 03

Het kennen van de stromen op de arbeidsmarkt is een belangrijke voorwaarde om goed en effectief arbeidsmarktbeleid te voeren. In-, door- en uitstroom van personeel krijgt beleidsmatig veel aandacht. Feitelijke informatie over deze stromen is tot nu toe echter maar beperkt en partieel beschikbaar. De meeste voor arbeidsmarktonderzoek beschikbare databestanden laten stukjes van de stromen zien. Soms weten we de omvang van de uitstroom, maar weten we niet waar deze naar toe gaat. Ook de instroom is vaak wel te meten, maar de herkomst is zelden te achterhalen. Daarom is het van groot belang dat het CBS het Sociaal Statistisch Bestand heeft opgebouwd. Door een aantal grote databestanden aan elkaar te koppelen bestaat nu de mogelijkheid om meer informatie te genereren dan ooit mogelijk was. In deze notitie verkennen we de mogelijkheden die dit bestand heeft om de mobiliteit in, naar en vanuit de sector zorg en WJK en haar branches te verkennen.

/ Incidentele publicaties / 38 pagina's / 194 kB

Gehandicaptenzorg (werkgeversenquête voorjaar 2007)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de branche Gehandicaptenzorg vastgelegd. De werkgeversenquête is in juni 2007 gehouden.

/ Incidentele publicaties / 2 pagina's / 232 kB

GGZ (werkgeversenquête voorjaar 2007)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de branche GGZ vastgelegd. De werkgeversenquête is in juni 2007 gehouden.

/ Incidentele publicaties / 2 pagina's / 232 kB

Jeugdzorg (werkgeversenquête voorjaar 2007)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de branche Jeugdzorg vastgelegd. De werkgeversenquête is in juni 2007 gehouden.

/ Incidentele publicaties / 2 pagina's / 232 kB

Thuiszorg (werkgeversenquête voorjaar 2007)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de branche Thuiszorg vastgelegd. De werkgeversenquête is in juni 2007 gehouden.

/ Incidentele publicaties / 2 pagina's / 231 kB

Totaal Zorg en WJK (werkgeversenquête voorjaar 2007)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de gehele branche Zorg en WJK vastgelegd. De werkgeversenquête is in juni 2007 gehouden.

/ Incidentele publicaties / 2 pagina's / 232 kB

V&V (werkgeversenquête voorjaar 2007)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de branche V&V vastgelegd. De werkgeversenquête is in juni 2007 gehouden.

/ Incidentele publicaties / 2 pagina's / 232 kB

Welzijn en Maatsch. Dienstverl. (werkgeversenquête voorjaar 2007)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening vastgelegd. De werkgeversenquête is in juni 2007 gehouden.

/ Incidentele publicaties / 2 pagina's / 231 kB

Ziekenhuizen (werkgeversenquête voorjaar 2007)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de branche Ziekenhuizen vastgelegd. De werkgeversenquête is in juni 2007 gehouden.

/ Incidentele publicaties / 2 pagina's / 232 kB

Kinderopvang (werkgeversenquête voorjaar 2007)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de branche Kinderopvang vastgelegd. De werkgeversenquête is in juni 2007 gehouden.

/ Incidentele publicaties / 2 pagina's / 233 kB

Gehandicaptenzorg (werkgeversenquête 2006)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de branche Gehandicaptenzorg vastgelegd. De werkgeversenquête is in november 2006 gehouden.

/ Incidentele publicaties / 3 pagina's / 415 kB

GGZ (werkgeversenquête 2006)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de branche GGZ vastgelegd. De werkgeversenquête is in november 2006 gehouden.

/ Incidentele publicaties / 3 pagina's / 415 kB

Jeugdzorg (werkgeversenquête 2006)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de branche Jeugdzorg vastgelegd. De werkgeversenquête is in november 2006 gehouden.

/ Incidentele publicaties / 3 pagina's / 416 kB

Kinderopvang (werkgeversenquête 2006)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de branche Kinderopvang vastgelegd. De werkgeversenquête is in november 2006 gehouden.

/ Incidentele publicaties / 3 pagina's / 416 kB

Thuiszorg (werkgeversenquête 2006)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de branche Thuiszorg vastgelegd. De werkgeversenquête is in november 2006 gehouden.

/ Incidentele publicaties / 3 pagina's / 415 kB

V&V (werkgeversenquête 2006)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de branche V&V vastgelegd. De werkgeversenquête is in november 2006 gehouden.

/ Incidentele publicaties / 3 pagina's / 416 kB

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (werkgeversenquête 2006)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening vastgelegd. De werkgeversenquête is in november 2006 gehouden.

/ Incidentele publicaties / 3 pagina's / 417 kB

Ziekenhuizen (werkgeversenquête 2006)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de branche Ziekenhuizen vastgelegd. De werkgeversenquête is in november 2006 gehouden.

/ Incidentele publicaties / 3 pagina's / 345 kB

Haalbaarheidsonderzoek Monitor zzp'ers - OAZW 02

Er lijkt in de sectoren zorg en welzijn een toenemende belangstelling te zijn voor het werken als Zelfstandige Zonder Personeel, zzp’er. Verschillende websites en recente publicaties voor verpleegkundigen en verzorgenden geven informatie over de mogelijkheden om als zelfstandige aan het werk te gaan. STING, de beroepsorganisatie voor verzorgenden, organiseert cursussen voor werkers in de gezondheidszorg en welzijn die de stap naar het bestaan als zelfstandige willen zetten. Voor deze cursussen is veel belangstelling. Op een forumbijeenkomst van Thuis Amsterdam, een bemiddelingsorganisatie voor zzp’ers in de zorg, werd de verwachting uitgesproken dat er een flinke toename te zien zal zijn van zzp’ers de komende 10 jaar. De oprichting van Thuis Amsterdam door Amsterdam Thuiszorg is overigens op zichzelf een teken dat groei in de inzet van zzp’ers verwacht wordt.

/ Incidentele publicaties / 30 pagina's / 161 kB

Kwalificaties en functies in de zorgsector - OAZW 01

De vraag of het personeel in de zorgsector (met name in verplegende en verzorgende functies) wel voldoende voor het werk toegerust is, brengt regelmatig veel gemoederen in beroering. Met enige regelmaat verschijnen er dan ook uitspraken in kranten over alarmerende situaties: aantal verpleegkundigen in verpleeghuizen gehalveerd en ongekwalificeerden in zorgsector nemen snel toe. Een en ander is óf gebaseerd op indrukken óf op ad-hoc onderzoek. Er is weinig betrouwbare statistische informatie met algemene zeggingskracht over dit onderwerp beschikbaar. De OSA heeft aangetoond dat in de zorg in de periode 1999-2002 vooral de groei in het aantal werkzame personen in de lagere zorgberoepen zat. Nam de omvang van het aantal werkzame personen in 1999-2002 met 35% toe, in de hogere zorgberoepen nam dit aandeel slechts met 4% toe (van Essen e.a., 2004). Een andere bron van de OSA toont aan dat het aandeel ongediplomeerden1 in de zorgsector van 8% in 2000 naar 10% in 2003 toeneemt. (Bekker e.a., 2003). Het aandeel ongediplomeerden is vooral in de gehandicaptenzorg en in de thuiszorg hoog met elk 14% in 2003. In de sector WJK ligt het aandeel ongediplomeerden in beide jaren op 11%.

/ Incidentele publicaties / 34 pagina's / 171 kB