Functies in Zorg en Welzijn

Vanaf juli 2022 is het AZW programma een extra databron rijker. Per branche en per arbeidsmarktregio zijn door PFZW functies in kaart gebracht. In StatLine AZW staan al grofweg de BIG beroepsgroepen weergegeven, maar dit gaat om samengestelde groepen. Er is veel behoefte om nadere informatie te hebben over de meest voorkomende functies in zorg en welzijn per branche, zowel landelijk als regionaal. Daar is nu een eerste belangrijke stap in gezet.

Welke informatie is beschikbaar?

De volgende data zijn nu beschikbaar:

  • In- en uitstroom (sector in en uit);
  • Aandelen functiegroepen in totale groep werknemers;
  • Leeftijdsopbouw naar functie;
  • Aandelen vaste en flexibele contracten naar functie;
  • Aandelen contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd naar functie.

Daarnaast wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op de tabellen. Deze gegevens worden nog op termijn aangevuld met gegevens over ‘mobiliteit naar functie’. PFZW verrijkt continu de data. De tabellen worden per kwartaal ververst.

Waarom staan deze data bij AZW-info en niet op AZW Statline?

Er zitten verschillen tussen de data van CBS en de data van PFZW. Vooral de manier waarop CBS en PFZW ondernemingen in branches classificeren verschilt. Daardoor ontstaan verschillen in de exacte aantallen. Dit maakt het voor beide partijen op dit moment niet mogelijk om deze PFZW data direct te verbinden aan de data op AZW Statline. In de ‘Technische toelichting’ (download) worden de verschillen nog nader toegelicht. Regionale data worden ook ontsloten via Arbeidsmarkt in Beeld.

Hoe kom ik van deze data naar informatie?

In de tabellen staan per branche, per regio en op Nederland totaalniveau verhoudingen weergegeven. Dus bijv. het aandeel van functie ‘x’ op het totaal van het aantal functies in de branche per regio en in Nederland. Er is voor gekozen om vooralsnog géén exacte aantallen op te nemen in de tabellen van PFZW omdat (zie boven) deze verschillen met AZW Statline. Om toch informatie te krijgen kan de verhouding die staat in de tabellen van PFZW handmatig door de gebruiker worden gekoppeld met de totaal gegevens in AZW Statline. Zo ontstaat dan een grof beeld van de aantallen. Let wel: dit zijn dus geen exacte en gevalideerde aantallen en bieden ook geen zekerheid. Let er ook bijvoorbeeld op dat bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg en GGZ gedeelde gebieden kennen.

Bij de tabel vast en flex gaat het om contracten waar (een deel van) de uren niet vastgelegd zijn. Het gaat hier niet alleen om oproepkrachten of nul-urencontract, maar ook om min-maxcontracten waar een deel van het contract flexibel.

De cijfers over werknemers en functies in de zorg van het CBS en die van PFZW verschillen van elkaar vanwege de gebruikte definities en methoden. Daarom kunnen deze cijfers op dit moment niet zomaar met elkaar gecombineerd worden. Momenteel wordt gewerkt aan een nadere vergelijking van de CBS en PFZW cijfers. In deze vergelijking zijn de aantallen werknemers de basis voor de vergelijking. Verschillen kunnen zitten in de populatie, het tellen van unieke werknemers en/of banen per branche of per sector, verschillen in branche definities, hoe om te gaan met oproepkrachten, etc. Ook de functie-indelingen worden naast elkaar gelegd. Doel van dit vergelijkingsonderzoek is dat de discrepanties tussen de cijfers van CBS en PFZW nader verklaard kunnen worden.

Laatste update: 2 maart 2023