Op deze pagina staat een beknopte uitleg van alle begrippen die gehanteerd worden binnen het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK.

Verzuim (Zorg & WJK, Alle economische sectoren)

Het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode. Bedrijven mogen het percentage ziekteverzuim zowel berekenen op basis van kalenderdagen als op basis van werkdagen. Aangenomen wordt dat deze twee wijzen van berekening tot gemiddeld dezelfde ziekteverzuimpercentages leiden. (Bron: CBS Statline).

Verzuim (Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg, Verpleging, verzorging en thuiszorg)

Van alle werknemers wordt elke ziektedag in de periode vermenigvuldigd met de bij die dag behorende parttimefactor en de arbeidsongeschiktheidsfactor, waarna deze worden opgeteld. Van alle werknemers (ziek en niet ziek) wordt elke dienstverbanddag in de periode vermenigvuldigd met de bij die dag behorende parttimefactor, waarna deze worden opgeteld. Het totaal aantal ziektedagen wordt gedeeld door het totaal aantal dienstverbanddagen en vermenigvuldigd met 100%. (Bron: Vernet).

Verzuim (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg, Kinderopvang)

Het ziekteverzuimpercentage is gedefinieerd als het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode, inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. (Bron: FCB).

Verzuim (Huisartsen en gezondheidscentra)

Bron: Zorg van de Zaak.